ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА НА “ PUFIES CODES“ 

25.11.2020 г. – 27.01.2021 г.

 1. Организатор

1.1. Промоционалната игра „PUFIES CODES“, наричана по-долу за краткост „Играта“, се организира и осъществява от „Съндей Медия“ ООД, ЕИК 205064004 (наричано по-долу за краткост „Организатор“), по възлагане на „Фикосота” ООД, с ЕИК 837055835  наричано по-долу, за краткост „Възложител”.

1.2. Официалните правила („Правилата“) са публикувани на страницата на PUFIES https://bg.pufies.com/terms-of-game-pufies-codes/ през целия период на Играта по начин, който позволява тяхното достъпване, съхраняване и възпроизвеждане.

1.3. Настоящите Правила са задължителни за всички участници в Играта. С участието си в Играта участниците се обвързват с Правилата и се съгласяват да ги спазват. Организаторът си запазва правото едностранно да допълва или изменя Правилата, като допълненията или измененията влизат в сила след публикуването им на адрес https://bg.pufies.com/terms-of-game-pufies-codes/ Участниците поемат задължение да следят за актуалната версия на Правилата към момента на регистрацията си за участие в Играта.

1.4. Играта се организира с рекламна цел – за популяризиране търговската марки на Възложителя – „PUFIES“.

1.5. Участието в Играта  е обвързано с покупка на пелени или гащички PUFIES.

1.6.  Администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на Играта е Възложителят. Неразделна част от настоящите правила представлява Политика за поверителност (Приложение №1). С предприемане на действия по участие в Играта, а именно изпращането на 7 (седем) буквен уникален код и предоставянето на данните на печелившите в контактната форма, участниците се считат запознати със съдържанието на Политиката.

 

 1. Период и място на провеждане на Играта

2.1. Играта стартира, считано от 12.00 часа на 25.11.2020 г. и продължава до 27.01.2021г. (включително).

2.2. Играта се провежда на територията на Република България, в социалната мрежа Facebook, на страницата на марката PUFIES – https://www.facebook.com/pufiesbulgaria. Наградите могат да се изпращат/получават само на територията на Република България.

 

 1. Право на участие

3.1. В тази Игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст към датата на регистрацията си за участие в Играта, което пребивава на територията на Република България. В настоящата Играта не могат да участват лица, работещи за Организатора или  Възложителя, техни съпрузи, както и техни роднини, в това число деца, родители, братя или сестри.

 

 1. Участващи продукти и начин за провеждане на Играта

4.1. В Играта участват следните продукти:

– Pufies Sensitive пелени – всички разфасовки с новата опаковка, върху която е изобразена  овчица, както на тази снимка:

 

– Pufies Sensitive Pants (гащички) – всички разфасовки с новата опаковка, върху която е изобразена  овчица, както на тази снимка:

 

4.2. Желаещите да участват в Играта за ГОЛЯМА СЕДМИЧНА НАГРАДА следва:

1) да закупят поне два продукта, които участват в Играта, съгласно посоченото в т.4.1;

2) да имат собствен профил в социалната мрежа Facebook;

3) да изпратят съобщение чрез Facebook Messenger към профила https://www.facebook.com/pufiesbulgaria/, което съобщение трябва да съдържа поне два отделни 7 (седем) буквени уникални кода. Всеки уникален 7 (седем) буквен код е отпечатан върху вътрешната страна на опаковката на участващите в Играта продукти.

ВАЖНО! В случай че от вътрешната страна на опаковката на закупен от Вас продукт, който участва в Играта,  липсва 7 (седем) буквен код или същият е отпечатан нечетливо, молим Ви да се свържете с Организатора на dpo@sundaymedia.co, откъдето ще получите допълнителни инструкции как да се регистрирате за участие.

4.3. Желаещите да участват в Играта само за МАЛКА СЕДМИЧНА НАГРАДА следва:

1) да закупят продукт, който участва в Играта, съгласно посоченото в т.4.1;

2) да имат собствен профил в социалната мрежа Facebook;

3) да изпратят съобщение чрез Facebook Messenger към профила https://www.facebook.com/pufiesbulgaria/, което съобщение трябва да съдържа 7 (седем)  буквен уникален кодотпечатан върху вътрешната страна на опаковката на участващ в Играта продукт.

ВАЖНО! В случай че от вътрешната страна на опаковката на закупен от Вас продукт, който участва в Играта,  липсва 7 (седем) буквен код или същият е отпечатан нечетливо, молим Ви да се свържете с Организатора на dpo@sundaymedia.co, откъдето ще получите допълнителни инструкции как да се регистрирате за участие.

4.4. Всяка опаковка на продукт, с регистриран от участник код за участие в Играта следва да се пази до получаване на наградата. Организаторът ще изиска от всеки печеливш участник представянето на снимка на опаковката на продукта, на която да се вижда по ясен и четлив начин печелившият код. В случай че участникът е получил от Организатора допълнително генериран код за участие, то за направената от него регистрация, участникът следва да запази касовата бележка, от която да е видно, че е закупил продукта в периода на Играта. Снимка на касовата бележка ще бъде изискана с цел удостоверяване на извършената покупка.

4.5. Всеки участник има право да регистрира до 10 (десет) уникални кода за участие във всяко седмично теглене. Ако участник е регистрирал повече от 10 уникални кода за съответното седмично теглене, то регистрираните от него кодове след десетия няма да се зачитат при тегленето на наградите.

 

 1. Награди

5.1. Наградите в Играта са:

5.1.1. Голяма награда:

– Бебефон – общо 9 броя бебефони, за периода на Играта. Повече информация за тази награда може да намерите на този адрес: https://www.hippoland.net/philips-avent-scd620-52-digitalen-videofon-scd-620-00a-491

или (по избор на печелившия)

– Столче за кола – общо 9 броя столчета за кола, за периода на Играта. Повече информация за тази награда може да намерите на този адрес: https://www.emag.bg/stolche-za-kola-kinderkraft-concept-9-36-kg-cherno-5902533911653/pd/DS7SR8BBM/

5.1.2. Малки награди:

– Комплект от един пакет пелени/гащи PUFIES , заедно с рекламна плюшена играчка – общо 9 броя комплекти за периода на Играта;

5.2. Уведомяваме Ви, че получената по т.5.1.1 награда (независимо дали сте избрали да получите бебефон или столче за кола) подлежи на облагане с окончателен данък в размер на 10 на сто върху брутната сума на наградата. Съгласно разпоредбите на чл. 38, ал. 14 и чл. 46, ал. 1 от ЗДДФЛ, Възложителят е задължено лице за деклариране, удържане и внасяне на дължимия данък. Спечелилият участник се съгласява и задължава, за целите на данъчното облагане, да предостави необходимите данни за деклариране, удържане и внасяне на дължимия данък. Отказът да се предоставят тези данни е основание участието в Играта на конкретния печелиш да бъде прекратено.

5.3. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

5.4. Снимките на наградите, използвани в рекламните материали за Играта са само илюстративни и илюстрациите могат да се различават от визията на реалните награди.

 

 1. Теглене на печелившите

6.1. Тегленето на печелившите се извършва всяка седмица, измежду всички регистрирани кодове за участие през  предходната седмица. Всяка седмица, на лотариен принцип, ще бъдат изтегляни по двама печеливши от всички регистрирали се през предходната седмица участници. Тегленето на печелившите се осъществява на случаен принцип, чрез софтуер, избран от Организатора. Първо се тегли печелившият за голямата награда, а след това за малката награда.

6.2. Тегленето на наградите се извършва на следните дати:

02.12.2020 г. – Първо теглене (обхваща регистрираните кодове за участие в периода 25.11 – 01.12.2020 г.);

09.12.2020 г. – Второ теглене (обхваща регистрираните кодове за участие в периода 02.12 – 08.12.2020 г.);

16.12.2020 г. – Трето теглене (обхваща регистрираните кодове за участие в периода 09.12 – 15.12.2020 г.);

23.12.2020 г. – Четвърто теглене (обхваща регистрираните кодове за участие в периода 16.12 – 22.12.2020 г.);

30.12.2020 г. – Пето теглене (обхваща регистрираните кодове за участие в периода 23.12 – 29.12.2020 г.);

06.01.2021 г. – Шесто теглене (обхваща регистрираните кодове за участие в периода 30.12 – 05.01.2021 г.);

13.01.2021 г. – Седмо теглене (обхваща регистрираните кодове за участие в периода 06.01 – 12.01.2021 г.);

20.01.2021 г. – Осмо теглене (обхваща регистрираните кодове за участие в периода 13.01 – 19.01.2021 г.);

27.01.2021 г. – Девето теглене (обхваща регистрираните кодове за участие в периода 20.01 – 26.01.2021 г.);

 

 

6.3. Печелившите участници ще бъдат известени чрез лично съобщение, изпратено през Facebook Messenger до профила им, с който са участвали в Играта. В личното съобщението, ще се съдържа линк към контактна форма на Организатора, в която печелившите участници, в срок от 5 дни, ще трябва да посочат: имена, адрес и телефон за доставка на спечелената награда. Необходимо е и предоставянето на ЕГН, когато стойността на наградата налага декларирането на същата и облагането/заплащането на данък, съгласно ЗДДФЛ.

6.4. Обявяване на печелившите: обявяването на печелившите се извършва до 3 (три) дни от теглене на печелившите. Обявяването става чрез публикуване чрез пост и story в Instagram профила @pufiesbg. и пост във Facebook профила https://www.facebook.com/pufiesbulgaria/. Организаторът се ангажира пълният и окончателен списък на печелившите да бъде публикуван най-късно до 03.02.2021 г., освен ако не възникнат обстоятелства, които не позволяват на Организатора да обяви окончателния списък до тази дата.

6.5. Освен печелившите участници, във всяко седмично теглене ще бъдат изтегляни и по 2 (две) резерви. В случай, че спечелил участник е направил невалидна регистрация или Организаторът не е получил данните на печелившия участник в посочения в настоящите Правила петдневен срок; или спечелил участник не е предоставил валиден и пълен адрес за получаване на наградата на територията на Република България; или участникът не е намерен на предоставения адрес; или спечелилият откаже наградата, или по каквато и да е друга причина участието на спечелил участник в Играта бъде прекратено, Организаторът ще се свърже по посочения в предходната точка начин, с първия по ред резервен печеливш, чиято регистрация отговаря на изискванията на настоящите Правила.

6.6. Наградите ще бъдат доставени с куриер, за сметка на Организатора, до всеки печеливш участник, в срок до 10 работни дни след попълване на контактната форма с имена, адрес, телефон за доставка и ЕГН (в определени случаи). Служителите на куриерската фирма ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай че участникът не присъства на адреса и служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в най-близкия им офис, откъдето печелившият участник трябва да я получи лично. Ако в срок от 10 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската служба, за да си вземе наградата, същият губи право да получи наградата.

6.7. Наградите се получават само от лицето, изтеглено за печеливш. Не се допуска получаването на наградата от друго лице. Наградите се получават срещу подписване на приемо-предавателен протокол. Спечелилият голямата награда участник се съгласява и задължава, за целите на данъчното облагане, да предостави необходимите данни за деклариране, удържане и внасяне на дължимия данък. Отказът да се предоставят тези данни е основание участието в Играта на конкретния печелиш да бъде прекратено.

 

 1. Ограничения на отговорността. Дисквалификация на участник

7.1. Организаторът и Възложителят не гарантират, че достъпът до Facebook страницата на марката https://www.facebook.com/pufiesbulgaria/ и възможността за регистрация за участие в Играта ще бъдат непрекъснати, навременни, сигурни и свободни от грешки. Организаторът и Възложителят не носят отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Играта.

7.2. Нито Организаторът, нито Възложителят носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол, като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа (Интернет), услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора или Възложителя. Също така, Организаторът и Възложителят не носят отговорност за некоректни данни, предоставени от участниците.

7.3. Организаторът на Играта и Възложителят не носят отговорност за предявени претенции, свързани с правото на собственост върху печеливш код, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с Играта.

7.4. Организаторът и Възложителят не носят отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват нормалната реализация на Играта или доставката на наградите.

7.5. Нито Организаторът, нито Възложителят носят отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на участник или негово имущество по време, във връзка или по повод на участието му в настоящата Игра, които не са пряка и непосредствена последица от това участие, освен при умисъл или груба небрежност от страна на Организатора, съответно Възложителя.

7.6. Нито Организаторът, нито Възложителят носят отговорност и не дължат обезщетение на лица, чийто код за участие е използван от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това.

7.7. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция с участници, които не са спечелили награда.

7.8. Всички срокове по настоящите Правила, отнасящи се до Организатора или Възложителя са предвидени единствено с информативна цел и в този смисъл са инструктивни. Неспазването им от страна на Организатора или от Възложителя не е основание за ангажиране отговорността на което и да е от тези лица.

7.9. Забранени са действия от страна на участници в Играта, с които се цели повишаване вероятността за спечелване на награда посредством използване на средства или методи, различни или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила, включително, но не само действия, които променят механизма за участие в Играта или увеличават шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на Играта си запазва правото да дисквалифицира съответния/ите участник/ици и да го/ги лиши от правото да получи/получат награда/и.

7.10. Участници, които нарушават по какъвто и да било начин Правилата, се дисквалифицират без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

 

 1. Прекратяване на Играта

8.1. Възложителят има неотменимото едностранно право да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, извън контрола на Възложителя, съгласно действащото законодателство, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. В тези случаи прекратяването на Играта се обявява в Instagram канала на PUFIES – @pufiesbg, във Facebook страницата на марката https://www.facebook.com/pufiesbulgaria/ и на адрес https://bg.pufies.com/terms-of-game-pufies-codes, с което участието на лицата се прекратява автоматично.

 

 1. Разни

9.1. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в Играта, или между Възложителя и участниците в Играта се разрешават по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, страните имат право да отнесат спора до съответните компетентни органи.

9.2. В рекламните материали за Играта, Организаторът информира лицата относно местата, на които те могат да се запознаят с пълните правила за участие в Играта. С участието си в Играта участниците се обвързват с гореописаните Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете, посочени в тях.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Настоящата Политика за поверителност описва вида на личните данни, които „Фикосота“ ООД, с ЕИК: 837055835 (по-надолу за краткост „Фикосота“ и/или „Администратор“ и/или „Ние“)  в качеството си на администратор на лични данни събира за Вас, целите, основанията, начините им на обработване, както и Вашите права по отношение на обработването на личните Ви данни.

Тази политика е изготвена съгласно принципите на Регламент (ЕС) 2016/679 – Общ регламент относно защитата на личните данни и Закона за защита на личните данни.

Основни понятия

“Лични данни” по смисъла на тази политика e всяка информация, чрез която физическо лице би могло да бъде идентифицирано, включително информация, която може да бъде защитена съгласно приложимото национално и европейско законодателство.

 „Администратор“ по смисъла на тази политика означава юридическото лице, което е определи целите и средствата за обработване на лични данни, респ. това е Фикосота.

“Обработване на лични данни” на Клиент е всяка операция с данни на клиента, в това число събиране, записване, структуриране, съхранение, промяна, използване, унищожаване и др. на клиентски данни или няколко от гореизброените операции, независимо от начина, по който те се извършват или от използваните средства.

„Субект на данни“ означава физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификатор. В конкретната кампания се допускат лица, които са навършили 18г.

Какви Ваши лични данни обработваме?

За целите на регистрация в кампанията не изискваме конкретни категории Ваши лични данни. Нужно е единствено да изпратите 7 буквения уникален код по установения ред във Facebook Messenger.  В тази връзка е възможно да обработим Ваш социален профил.

Ако сте печеливш участник и в зависимост от вида на наградата, личните данни, които допълнително можем да събираме и обработваме във връзка с предоставянето на наградите са:

 • Имена – данните са ни нужни за целите на идентификация, доставка и/или изпълнение на нормативни задължения ;
 • Адрес за доставка – данните са ни нужни за целите на доставка;
 • Телефон – данните са ни нужни за целите на доставка;
 • ЕГН – данните са нужни с цел изпълнение на нормативни задължения и по-точно обявяване и заплащане на дължим данък, съгласно Закон за данъците върху доходите на физическите лица и Закон за счетоводството. ЕГН се събира и обработва само при награди на стойност над 100 лв.

Ако за целите на получаване на наградата, ни предоставите данни на трето лице, ще изискаме от Вас и негов електронен адрес, на който ще се свържем с него за потвърждаването им.

Също така, с цел подобряване на услугата, която Ви предоставяме  и при спазване на законовите изисквания, е възможно да използваме и допълнителни функционалности като Facebook Pixel и други (когато това е възможно).

На какво основание обработваме Вашите лични данни?

Можем да обработваме Вашите лични данни алтернативно, въз основа на някое от по-долу изброените основания, а именно:

 • Вашето недвусмислено съгласие да обработваме личните Ви данни, изразено чрез конкретни действия по приемане и доброволно изпращане на уникалния код за регистрация и/или действия по изпращане на личните Ви данни и тяхното потвърждаване чрез контактната форма, както и получаване на наградата.
 • Легитимният ни интерес да установяваме, упражняваме и защитаваме нашите права във връзка с потенциален или възникнал спор;
 • Изпълнение на законово задължение – във връзка с данъчно или друго законодателство.

Фикосота ООД защитава събраните лични данни от необосновано използване.

За какви цели ще използваме Вашите данни?

Вашите лични данни са ни необходими, за да можем:

 • За регистрация и взимане участие в промоционалната кампания;
 • Ефективно да проведем и да администрираме кампанията;
 • комуникираме, вкл. да се свържем с Вас, за да Ви уведомим, че сте печеливш
 • да обявим печелившите при спазване на мерки за минимализиране на данните;
 • да Ви изпратим наградата, ако сте сред печелившите;
 • да изпълним свои нормативни задължения;

Личните данни, които събираме от Вас ще бъдат използвани единствено за целите, за които е обявено, че се събират.

Кой има достъп до Вашата информация?

Фикосота зачита и пази поверителността на Вашите лични данни.

За да можем да Ви предложим единствено качествени услуги, ние възлагаме някои дейности на външни доставчици, които притежават богат опит, но при спазване на законовите изисквания. Трети страни, на които разкриваме лични данни могат да бъдат частни организации или държавни органи. При разкриване на данни на държавни органи, ние изпълняваме наши законови задължения.

Трети страни, с които е възможно да споделяме информация са:

 • Маркетинг агенции;
 • Доставчици, които предоставят куриерски услуги;
 • Социални медии като Instagram, Facebook и YouTube без които кампанията би била невъзможна;
 • Държавни или общински органи или други организации с публични функции, които могат да получат информация въз основа на законови правомощия да изискват и получават такава информация, както и други държавни органи в предвидените от закона случаи, във връзка с изпълнение на законови задължения или във връзка със съдебни производства.

Отношенията ни с доставчиците на услуги се уреждат с договор или с ОУ, в които изрично уреждаме техническите и организационните мерки за сигурност, които доставчикът се задължава да предприеме.

Когато избираме доставчици на услуги, ние обръщаме съществено внимание на сигурността на данните, която последните предлагат. Тези доставчици или “подизпълнители” винаги действат под нашия контрол и не използват личните Ви данни за други цели, различни от определените и допустимите.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

Обработваме Вашите лични данни толкова дълго, колкото е разумно необходимо, за да постигнем целите, посочени по-горе,  в съответствие със законовите задължения за съхранение и документиране, които произтичат от българското законодателство.

Лични данни на непечеливши участници няма да се съхраняват. Личните данни на печелившите участници ще бъдат съхранявани за срок:

 • до 1 (една) година след датата на приключване на Кампанията, когато за целите на предоставяне на наградата не е нужно да се декларира и заплаща данък, съгласно ЗДДФЛ.
 • до 5 (пет) години след датата на приключване на Кампанията, когато за целите на предоставяне на наградата е нужно да се декларира и заплаща данък, съгласно ЗДДФЛ.

След изтичането на сроковете за съхранение, личните данни ще бъдат унищожени при условие, че съхранението на данните не е необходимо за изпълнение на правно задължение или за установяване, предявяване обстоятелства или защита по правни искове.

Вашите права по отношение на личните Ви данни

Вие можете да упражните всички предвидени в законодателството право, свързани с личните данни, а именно:

 • да достъпите Вашите лични данни, коитоФикосота обработва, и да получите копие от тях;
 • личните Ви данни да бъдат коригирани при неточност или когато данните са непълни;
 • да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това;
 • в определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;
 • в определените от закона случаи да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни;
 • да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, широко употребяван и машинно-четим формат;
 • когато обработването се извършва на основание Вашето съгласие, да оттеглите даденото съгласие по всяко време и без заплащането на каквито и да е такси
 • да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие.

Ние ще отговорим на Вашето искане в най-кратък възможен срок, като ще спазим и законовите изисквания.

Също така имате право да подадете жалба до Комисия за зашита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това.

Как защитаваме Вашите лични данни?

Сигурността на Вашите данни е важна за нас. Когато ни предоставите данни, ние ще предприемем всички необходими стъпки и ще полагаме максимални усилия, за да гарантираме, че те се обработват по сигурен начин в нашите системи.

Как да се свържете с нас?

В случай, че настоящата политика не отговори на Вашите въпроси или имате друго запитване, молим да се свържете с нас директно. Можете да го направите на следния адрес:

Фикосота ООД,  гр. Шумен, бул. „Мадара“ № 48

За допълнителни въпроси, свързани с личните данни, можете да се свържете и с нашето длъжностното лице по защита на личните данни  чрез следните координати:

Йордан Чолаковdpo@ficosota.com