ЗАКОНОВА ИНФОРМАЦИЯ
Тази интернет страница Ви се предоставя от Фикосота, дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България, с единен идентификационен код (ЕИК) 837055835, със седалище и адрес на управление: България, гр. Шумен, бул. ”Мадара” № 48.

Термините „ние“, „нас“, „наш“ и „Фикосота“ се отнасят за „Фикосота“ ООД.
Чрез достъпът до или използването на тази интернет страница, по какъвто и да е начин, Вие се съгласявате да спазвате следните Общи условия за ползване на интернет страницата на Pufies (“Общи условия”). Моля, прочетете Общите условия внимателно, защото те съдържат информация, относно вашите законни права и ограниченията на тези права. Ако не сте съгласни с настоящите условия, моля не използвайте тази интернет страница.

Поради продължаващите технически нововъведения и промените в правната рамка, спорадично (от време на време) се налагат и промени в настоящите Общи условия. Затова се обръщаме към потребителя с молба да чете тези Общи условия преди всяко посещение на тази интернет страница и да има предвид всички промени.

 

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО АВТОРСКОТО ПРАВО И ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ
Цялото съдържание на тази интернет страница (текстове, изображения, звук и други материали достъпни на нея) са собственост на Фикосота. Всички права са запазени от Фикосота. Ние не носим отговорност за съдържанието на интернет страници, администрирани от трети лица, различни от Фикосота.

Всички търговски марки, показани на тази интернет страница, са или собственост, или се използват съгласно предоставена лицензия от Фикосота и/или свързани дружества. Всякаква неразрешена употреба или злоупотреба с тези търговски марки е изрично забранена и представлява нарушение на Закона за марките и географските означения, Закона за авторското право и сродните му права, както и други закони за защита на интелектуална собственост и лоялната конкуренция.

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОДУКТИТЕ
Показването на който и да е продукт на интернет страницата не представлява оферта за продажба или доставка на този продукт.
Продуктите, показвани на тази интернет страница, са примери за продуктите, произвеждани от Фикосота. Фикосота не гарантира, че продукт, показан на тази интернет страница, се предлага и във вашата страна или регион, нито че името, описанието или спецификацията на продукта ще са същите като тези, посочени на интернет страницата.

СПОДЕЛЯНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ
На тази интернет страница ние може да включим функции, който Ви позволяват да споделяте съдържание. Моля отбележете, че при споделяне на съдържание чрез тази интернет страница вашето съдържание може да стане публично достъпно. Вие предоставяте на Фикосота неизключителни, прехвърляеми, безвъзмездни, безсрочни и неотменими права и лиценз за целия свят, без да Ви компенсираме за използването, възпроизвеждането, разпространяването, адаптирането, извличането, предаването, показването и представянето – публично и всякакво друго – на това съдържание. Гореописаните лицензионни права не се прекратяват при прекратяване на вашата употреба на тази интернет страница. За цялото съдържание, което споделяте чрез тази интернет страница, Вие декларирате и гарантирате, че имате всички права, необходими за предоставянето на посочените лицензи.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЛИНКОВЕ КЪМ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НА ТРЕТИ ЛИЦА
Тази интернет страница може да съдържа хиперлинкове към интернет страници, администрирани от трети лица, които не са Фикосота. Тези хиперлинкове са предоставени само ваше сведение. Ние не контролираме тези интернет страници и не носим отговорност за тяхното съдържанието, за конфиденциалността, нито пък за други практики на тези интернет страници.

Поместването от наша страна на хиперлинкове към тези интернет страници не предполага одобрение на материала, съдържащ се в тези интернет страници, нито сътрудничество с техните администратори.

Фикосота не носи никаква отговорност за каквито и да е нарушения на авторски права, права върху търговски марки или нарушение на други права на интелектуална собственост и права на личността, извършени на интернет страница, достъпът до който се е осъществил чрез хиперлинк.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ
Фикосота публикува тази интернет страница „КАКТО Е“ и „КАКТО Е НАЛИЧЕНА“ без каквато и да е гаранция – изрични или предполагаема.
Всяка отговорност на Фикосота за вреди, произтичащи от достъпа или използването на тази интернет страница – независимо от правната причина, включително непозволено увреждане – се ограничава до размера на вредите, причинени умишлено или поради груба небрежност.

Информацията, съдържанието или материали, станали достъпни чрез тази интернет страница, може да включват неточности или грешки. Фикосота не гарантират точността, надеждността или пълнотата на информацията и не носи отговорност за каквито и да е грешки или други неточности, свързани с информационното съдържание или материалите, публикувани тук.

Фикосота полага сериозни усилия да поддържа тази интернет страница свободна от вируси, но ние не можем да гарантираме пълното отсъствие на вируси. Затова Ви препоръчваме да се погрижите за адекватна защита срещу вируси (напр. използване на антивирусни програми), преди да изтеглите документи или данни.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Ако се установи, че която и да е част от тези Общи условия е неприложима (недействителна), всички останали части на тези Общи условия остават в сила.

Тези Общи условия уреждат отношенията ни с Вас и представляват цялото ни споразумение с Вас.
Спрямо настоящите Общи условия и съдържанието на тази интернет страница се прилагат разпоредбите на българското право, като съдилища в Република България имат изключителната компетентност за разглеждане и решаване на всякакви спорове във връзка с тези Общи условия.
Тези Общи условия бяха приети и влизат в сила на 03.01.2017